Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Rozdělovští farníci otci Josefu Hřebíkovi k 30. výročí kněžského svěcení

 

Vážený otče Josefe, záměrně neříkáme Vaše Milosti, jsi přece také kanovníkem, neříkáme pane docente, a jsi přece docentem na Katolické teologické fakultě UK, ale dovolujeme si Tě dnes bratrsky oslovit otče Josefe. V tomto našem farním společenství, do kterého patříš, by totiž oficiální oslovení neodpovídalo našemu bratrskému a vděčnému vztahu k Tobě … a jsme také přesvědčeni … že idea otce, tedy ne podle těla, ale podle ducha, idea otce jako mistra, který vede svého učedníka, idea otce jako duchovního vůdce, který pečuje o duši svého žáka a idea otce jako vychovatele, který předává instrukce a morálku svému nebo cizímu dítěti (srv. Evelyne Sullerot), akademické a kanonické tituly jednoznačně přesahuje …

Za několik dní, 28. června, si připomeneš důležitý okamžik. Bude tomu třicet let, kdy jsi přijal z rukou kardinála Františka Tomáška kněžské svěcení … a my shromážděni okolo oltáře, u kterého jsi předsedal při slavení eucharistie, chceme poděkovat Pánu za těch třicet let Tvého kněžského života … V Dekretu papeže Pavla VI., blahé paměti, o službě a životě kněží stojí, že … kněží ve vztahu k věřícím mají být v čele takovým způsobem, aby nemysleli na svoje zájmy, nýbrž na zájmy Ježíše Krista, aby spolupracovali s věřícími laiky a mezi nimi se chovali podle příkladu Mistra, který, jak píše evangelista Matouš ve 20. kapitole, mezi lidi „nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil … a my všichni, společně s naším farářem otcem Jaroslavem, chceme dosvědčit před Pánem to, co on nakonec sám velmi dobře ví, že toto posvátné poslání kněze Kristova vrchovatě naplňuješ … a za to Ti chceme dnes také poděkovat …

Vážený otče Josefe, ne, nejsi inkardinován do řádné duchovní správy, ale přesto jsi otcem v mnohých farnostech … předsedáš tam bohoslužbám a jsi vyhledávaným kazatelem … jsi také otcem v řadě společenství Bohu zasvěcených osob, neboť v nich vedeš duchovní cvičení … jsi otcem ve zpovědnicích a zpovědních místnostech, neboť právě tam Tvým prostřednictvím získávají bratři a sestry smíření s naším Pánem … ale přece si jen troufale myslíme, že nejvíce „duchovním otcem“ jsi tady, že si svým způsobem zakořeněn u nás v rozdělovském kostele … Možná, že si ani dost dobře neuvědomuješ, nakolik nás Tvoje přítomnost u našeho oltáře posiluje a těší …

Víme, že Tvým nynějším hlavním posláním, na které ses dlouhou dobu připravoval, je soustavné studium posvátných Písem a předávání plodů tohoto úsilí studentům na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy – budoucím kněžím i laikům … I když Tvou práci na akademické půdě můžeme sledovat jen zpovzdálí, radujeme se z toho, že se Tobě a Tvým spolupracovníkům podařilo katedru biblických věd odborně posílit a personálně stabilizovat, a víme, že to nebyl až tak snadný úkol … i tady je za co děkovat … máte již své doktorandy, tedy také nástupce.

Vážený otče Josefe, v tomto období svého kněžského života, usilovně pracuješ na revizi a dokončení překladu Starého zákona započatého dr. Václavem Bognerem, jehož první část – Pět knih Mojžíšových (Pentateuch) jsi uvedl i u nás v Rozdělově v roce 2006, kniha Proroků se připravuje nyní. Nicméně, nestal ses „kabinetním biblistou“, ale rozhodl ses pomoci otvírat Knihu knih i nám, ostatním věřícím … máme tím na mysli třeba i naše farní besedy, na které se všichni těšíme…. Otcovsky Ti totiž záleží na tom, abychom se i my sytili Božím slovem, ano, slovem našeho společného Otce … víme, je třeba skončit, již tak jsme vyčerpali Tvou trpělivost, neboť při své skromnosti řekneš, nechte již té chvály, vždyť stále vám opakuji, jsem jen služebníkem neužitečným …

A tak, vážený otče Josefe, kéž Tě i v další kněžské službě a v práci s biblickými texty posiluje milost našeho Pána Ježíše Krista, přímluva Panny Marie, sv. Josefa a patrona biblistů sv. Jeronýma … a toto Ti dnes z celého srdce před naším Pánem zde v Rozdělově, kde jsi doma, vyprošujeme a děkujeme za vše, co jsi pro tuto farnost a každého z nás udělal … Tvoji rozdělovští farníci. (Rozdělov, kostel sv. Václava, 26. 6. AD 2011) 

Foto Jan Žofák, další snímky v galerii