Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Na prahu roku 2011

Letošní rok i v rozdělovské farnosti zahájíme pastorační přípravou na rok 2013, kdy si budeme připomínat 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na naše území. Česká biskupská konference vyhlásila na první postní neděli roku 2010 přípravu na toto významné výročí společným pastýřským listem. V období přípravy bude pozornost soustředěna jednak na Boží slovo, jednak na tzv. iniciační svátosti, tedy na křest, biřmování a eucharistii. V roce 2011 bude větší pozornost věnována svátosti křtu, a to celoročně, ale intenzivněji proběhne v době postní a zvláště o letošních Velikonocích, kdy obnovíme své křestní sliby.

Letos vzpomínáme 800. výročí narození sv. Anežky České. Založila v Praze první klášter františkánů a klášter klarisek, do něhož sama vstoupila (1234) a stala se jeho představenou; založila též špitální bratrstvo, z něhož se později stal řád křížovníků s červenou hvězdou. Zprostředkovala usmíření krále Václava I. s jeho synem Přemyslem Otakarem II.(1249). Svědectví o jejím příkladném životě a vroucí zbožnosti podávají listy sv. Kláry a papeže Řehoře IX. Zemřela 2. března 1282 ve svém klášteře »Na Františku«. Za blahoslavenou byla prohlášena v roce 1874 a za svatou 12. listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II. Její památku si připomeneme během roku a společně navštívíme konvent křížovníků s kostelem sv. Františka, kde budeme slavit mši svatou.


Noc kostelů 2011. Naše farnost se zapojila do letošní mezinárodní akce Noc kostelů. Její význam není pouze společenský a kulturní, ale i náboženský. Noc kostelů v roce 2011 se uskuteční v pátek 27. května 2011. Kromě Rakouska, Německa a České republiky se v nastávajícím ročníku nově připojuje k celé akci také sousední Slovensko. Mottem ročníku 2011 je úryvek ze žalmu 77: V noci uvažuji o svém srdci, přemítám a můj duch hloubá (Ž 77,7). Vytvořila se již pracovní skupina, která bude připravovat program, její první schůzka se uskuteční v lednu.


Na podzim bychom rádi přivítali mezi námi pražského arcibiskupa Dominika Duku. Při této příležitosti bychom měli také uctít památku 20. výročí úmrtí biskupa Jana Lebedy, který v našem kostele dlouhou dobu působil a také jeho předchůdce, tajně vysvěceného biskupa Ladislava Hlada.

Pokračovat budeme v pořádání farních besed; v pátek 28. 1. mezi námi přivítáme pražského biskupa mons. Karla Herbsta a 25. 2. budeme pokračovat v cyklu biblických zastavení s doc. P. Josefem Hřebíkem, Th.D. - Slovo Boží a slovo lidské (VI. část).

I v roce 2011 budeme vydávat farní časopis Prameny, již nyní připravujeme jarní číslo, které má vyjít na začátku postní doby (další informace Vladimír Přibyl a Pavla Rejhonová).

 

Všem farníkům, milým Rozdělovákům a návštěvníkům našich webových stránek přeji požehnaný rok 2011.

P. Jaroslav Kučera, farář v Rozdělově